Projekty centra

V této sekci jsou archivovány pouze projekty, které svým rozsahem zasahují celé centrum ENET. Menší projekty jsou zobrazeny u jednotlivých výzkumných skupin.

Studie proveditelnosti Centra energetických a environmentálních technologií.

Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, poskytl Centru ENET a Výzkumnému energetickému centru při Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava dotaci ve výši 1 500 000,– Kč k úhradě uznatelných nákladů projektu ,,Studie proveditelnosti Centra energetických a environmentálních technologií‘‘. Začátek projektu je 1.4.2019.

Podpora projektu Výzkumného centra excelence pro energetiku

Moravskoslezský kraj poskytl dotaci na realizaci projektu Národního centra pro energetiku (www.ncenergy.cz), jehož cílem je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. V rámci projektu dojde ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu. Výzkumná agenda Centra je zaměřena na nové technologie vedoucí ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

Termín řešení: 1.9.2018–31.12.2019

”Research Seminar on Writing Beyond the University: Fostering Writers’ Lifelong Learning and Agency"

Účastník: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Hostitelská instituce: Elon University, USA
Termín: 2019 – 2021
Více informaci: „zde“: https://www.centerforengagedlearning.org/…articipants/

”European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities” – Training School 2019

Číslo projektu: COST Action CA15137
Účastník: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Hostitelská instituce: Vilnius University, Litva
Termín: 7.1.2019 – 11.1.2019

Věda bez hranic

Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. 02_16_027
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_027/0008463
Termín řešení: 1.1.2018 – 31.12.2020
Protokol z VŘ: zde

Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií

Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. 02_16_019 Excelentní výzkum
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0­.0/16_019/0000753
Příjemce dotace: Fakulta strojní ČVUT v Praze
Partner příjemce: Centrum ENET, VŠB –TU Ostrava
Klíčový pracovník za Centrum ENET: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Výzkumný program: Příprava biomasy pro technologie oxyfuel spalování a zplyňování
Termín řešení: 1.1.2018 – 31.12.2022

Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů

Číslo projektu: TL01000274
Hlavní řešitelka: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Spoluřešitelka: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR
Termín řešení projektu: 2018–2021

Energetické výzkumně vývojové informační centrum ČR (EVVIC)

Číslo projektu:
Garant projektu za Centrum ENET: prof.Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Termín řešení projektu: 1.1.2017 – 31.12.2019
Web projektu EVVIC

Technika pro budoucnost

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_015/0002338
Garant aktivity v KA2: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D. (Centrum akademického psaní)
Termín řešení projektu: 1.10.2016 – 30.9.2022

TRAINING SCHOOL

Číslo projektu: COST-TS-ECOST-TRAINING_SCHO­OL_CA15221–040917–087558
Garant projektu: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Hostitelská instituce: European University Viadrina, Německo
Termín řešení projektu: 4.12.2017 – 8.12.2017

Příležitost pro mladé výzkumníky – Postdoci I – projektový modul A

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30­.0016
Garant modulu A: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: Postdoci I.
Termín řešení projektu: 1.4.2012 – 31.3.2015

Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání – Postdoci II – projektový modul E

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30­.0055
Garant modulu E: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: Postdoci II.
Termín řešení projektu: 1.12.2012 – 30.6.2015

Středoevropský energetický institut

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28­.0256
Řešitel: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: SEEI
Termín řešení projektu: 1.4.2013 – 30.6.2015

Intenzifikace mezioborového výzkumu a posílení lidských zdrojů v oblasti nových technologií v energetice

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20­.0075
Řešitel: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: InterEnergy
Termín řešení projektu: 1.6.2011 – 31.5.2014

Partnerství v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a technologií pro životní prostředí

Číslo projektu: CZ.1.07/ 2.4.00/17.0077
Řešitel: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Zkratka: Energy4Y
Termín řešení projektu: 1.6.2011 – 31.5.2014