Služby

Projekty TAČR

* Identifikace původu prachových částic v silničním prachu a technologické možnosti pro jejich snížení

* Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích

* Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostu


Spolupráce

Spolupracujeme s řadou tuzemských a zahraničních firem při řešení problematiky energetického využívání netradičních paliv a odpadů. Realizace výzkumných a vývojových prací probíhá formou přímé komerční spolupráce nebo prostřednictvím národních projektů.


VaV pracovních nástrojů zemědělských strojů

Číslo projektu: TA04021078

Řešitel: Ing. Jan Nečas, Ph.D.

Termín řešení projektu: 1.1.2015 – 31.12.2017


Výzkum a měření mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot

Tým laboratoře sypkých hmot se prioritně zabývá měřením mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot, které jsou důležitými vstupními parametry do metod FEM, DEM, či CFD. Dále se tyto naměřené hodnoty využívají k návrhu dopravní a skladovacích zařízení. Hlavním výzkumem úkolem a náplní laboratoře je rozklíčovat základní principy a chování partikulárních hmot.


Výzkum a vývoj

v oblasti:

  • spalovacích zařízení a spalovacích procesů
  • snižování emisí
  • odsiřovacích procesů
  • využití obnovitelných zdrojů energie
  • mlýnů a mlecích zařízení
  • monitorigu a stability spalování

Zplyňovač zemědělské fytomasy

Registrační číslo: QJ1510342

Řešitel za VŠB – TUO: doc. Ing. Bohumír Čech, Ph.D.

Doba řešení: 1.4.2015 – 31.12.2017


Laboratoř pro studium znečišťujících látek v ovzduší

Laboratoř se zabývá výzkumem znečišťujících částic v ovzduší se zaměřením na výskyt organických látek a určení sekundárního organického aerosolu.


Matematické modelování pohybu sypkých hmot metodou diskrétních prvků (DEM)

Výzkumný tým se zabývá zkoumáním dynamického toku sypkých hmot po dopravních trasách a ve skladovacích či úpravnických zařízeních. Důležitou podmínkou využití DEM metod při návrhu a optimalizaci těchto zařízení je výzkum vlastností sypkých hmot, které jsou vstupními hodnotami a jsou využity pro validaci a kalibraci výpočetní metody.


Projekty Interreg V-A Česká republika – Polsko

i-AIR Region

Operační program: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0­.0/0.0/16_026/00­01075
Doba realizace projektu: 1.1. 2018 – 31. 12. 2020


Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů.

Registrační číslo:

Řešitel za VŠB – TUO: doc. Ing. Bohumír Čech, Ph.D.

Doba řešení: 1.9.2014 – 31.12.2017


Projektová a konstrukční činnost s podporou matematického modelování

Tým laboratoře sypkých hmot se zabývá návrhem, diagnostikou a optimalizací dopravních, upravnických a skladovacích zařízení za pomocí nejnovějších metod.


Waste heat recovery for boilers

Projekt mezinárodní spolupráce, který se zabývá využítím skupenského tepla vodní páry ve spalinách a jeho využítí pro energetické účely.


Stránky: 1234»»»