Centrum partikulárních hmot ČR

je vědecko-technickým pracovištěm Centra ENET, Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava určeným ke studiu procesů sypkých hmot. V laboratoři jsou řešeny úkoly z oblasti procesů zpracování (výroba, třídění, zdrobňování), skladování (sila, zásobníky, vynášení) a dopravy sypkých hmot. Těžištěm práce realizačního týmu jsou unikátní a praxí ověřené metody posuzování mechanicko – fyzikálních a geometrických vlastností sypkých hmot, ze kterých vychází fundované posouzení výchozího stavu inženýrského zadání. Technický postup spočívá v hledání optimální relace mezi vlastnostmi sypké hmoty, geometrickými tvary inženýrského díla, aplikovanými materiály a optimálního průběhu zákonitostí probíhajících v sypkých hmotách při výrobě, dopravě a skladování. Hlavním cílem laboratoře je dosažení spolehlivé funkce zařízení a specifikace možných rizik.