Projekty

Projekty TAČR

* Identifikace původu prachových částic v silničním prachu a technologické možnosti pro jejich snížení

* Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích

* Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostu


Projekty Interreg V-A Česká republika – Polsko

i-AIR Region

Operační program: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0­.0/0.0/16_026/00­01075
Doba realizace projektu: 1.1. 2018 – 31. 12. 2020


Projekty MPO

Úprava, zpracování a využití odprašků

Dotační program: MPO. OP PIK, Aplikace III.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/16_084/0010306
Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 8. 2019


Projekty OP VVV

Excelentní výzkum „Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií“

Příjemce: ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET – spoluřešitel
Výzkumný program: Příprava biomasy pro technologie oxyfuel spalování a zplyňování – WP4
WP4.2: Kvalitativní ukazatele torefikované biomasy
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0­.0/16_019/0000753
Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022


Ukončené projekty

Projekty MŠMT – Studentská grantová soutěž

* Charakteristika nedopalu v popelu z lokálních topenišť

* Výzkum chování uhlíku během termických procesů

Projekty OP VK

* Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky

Projekty TAČR

* Výzkum fyzikálního a chemického charakteru mikročástic v emisích