Projekty MPO

Úprava, zpracování a využití odprašků

Dotační program: MPO. OP PIK, Aplikace III.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/16_084/0010306

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 8. 2019

Předmět a cíle projektu

Předmětem projektu je výzkum zaměřený na získání nových poznatků o fyzikálních a chemických vlastnostech aglomeračních odprašků a produktů jejich úpravy (výluh, odparek, louženec). Získané informace budou využity pro výzkum možnosti materiálového využití odparku i loužence. Dál bude následovat experimentální vývoj technologie a technologického zařízení. Projekt je rozdělen do tří etap. První etapa obsahuje 2 hlavní aktivity průmyslového výzkumu. Jedná se o výzkum technologického postupu pro oddělení chloridů z aglomeračních odprašků a následný výzkum materiálového využití odparku. Druhá etapa zahrnuje experimentální vývoj zpracování odsolených odprašků pro komerční využití. Třetí etapa zahrnuje experimentální vývoj technologického zařízení na zpracování odprašků. Každá z etap bude zakončena dílčími výstupy v podobě technických zpráv, laboratorních zpráv, studií, technologickými postupy atp. Dílčí výstupy jednotlivých částí výzkumu a vývoje jsou uvedeny v příloze záměru. Hlavním výstupem celého projektu budou praktické technologické zkoušky oddělování solí a loužence na zkušebním (provozním) zařízení s hmotností zpracovávaného materiálu 2000 kg, zkouškami vyrobených makroskopických vzorků a všechny tyto poznatky budou použity pro podání užitného vzoru, technologického zařízení úpravy, zpracování a využití aglomeračních odprašků, na Úřad průmyslového vlastnictví.

Projekt je v souladu s Národní RIS3 strategií, přispívá k naplňování cílů národní domény specializace – oblast hutnictví a týká se minimálně dvou aplikačních znalostních domén a to domény pokročilé výrobní technologie a nanotechnologie. Zároveň je v souladu s Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje na léta 2014 – 2020, kde je zpracování odpadů s materiálovým využitím jednou z 8 hlavních aktivit MSK.