Projekty OP VVV

Excelentní výzkum „Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií“

Příjemce: ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET – spoluřešitel
Výzkumný program: Příprava biomasy pro technologie oxyfuel spalování a zplyňování – WP4
WP4.2: Kvalitativní ukazatele torefikované biomasy
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0­.0/16_019/0000753
Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

Cíle projektu

Výzkumný program je zaměřen na problematiku přípravy biomasy pro další energetické využití. Cílem výzkumu je příprava torefikované biomasy, která bude splňovat kvalitativní požadavky na palivo a bude následně využívána pro energetické účely, hlavně pro technologii oxy-fuel. Budou definovány požadavky na kvalitativní ukazatele procesní suroviny (například: obsah alkálií, chloru, majoritních složek – celulózy, ligninu a hemicelulózy, popeloviny) a požadavky na biopalivo pro spalování v různých typech energetických zařízení a technologie oxy-fuel. Z tohoto důvodu bude sledován vliv teploty a rychlosti ohřevu při torefakci na podíl prchavé hořlaviny a fixního uhlíku v torefikovaném uhlíku, které zásadním způsobem ovlivňuji mechanické vlastnosti biopaliva (možnost kompakce, lisování, hydrofobně/hy­drofilní vlastnosti, možnost lisováni a mechanického otěru apod.) z hlediska jejich dalšího využiti (doprava, skladování).

Dále budou provedeny spalovací zkoušky za účelem identifikace množství PM10 a chemického složení částic PM10: obsahu elementárního a organického uhlíku, organických sloučenin na bázi VOC s ohledem na produkci sekundárních organických aerosolů). Využiti torefikované biomasy v technologii oxy-fuel umožni sledování specifických markerů oxy-PAU v PM10.