Projekty Interreg V-A Česká republika – Polsko

i-AIR Region

Operační program: Interreg V-A Česká republika – Polsko

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0­.0/0.0/16_026/00­01075

Doba realizace projektu: 1.1. 2018 – 31. 12. 2020

Cíle projektu

Cílem projektu je výměna a implementace zkušenosti veřejné správy na regionální úrovni a vytvoření regionálních nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší – opatření u lokálních zdrojů, kontrola lokálních topenišť se vstupem i bez vstupu do obydlí, sjednocení emisních limitů a podmínek provozu u průmyslových podniků, sdílení informací o opatřeních v sousedním regionu, vytvoření materiálů pro edukaci veřejné správy, medializace výstupů i pro veřejnost, atd. Projekt je zaměřen na vytvoření společných nástrojů a řešení znečištěného ovzduší (důsledky sociální, ekonomické a zdravotní) ve Slezsku s průmyslem, hustou domovní zástavbou a cca 6 mil. obyvatel – tyto charakteristiky regionu definují významné problémy:

  1. ovzduší je znečištěné jemnými částečkami prachu a perzistentními organickými látkami,
  2. vysoká sezonní emise tuhých částic a polycyklických aromatických uhlovodíků z domovní zástavby,
  3. horší hodnoty než průměry v jiných regionech u některých zdravotních ukazatelů vč. délky života, zvýšených nákladů na léčbu nemocí souvisejících s ovzduším apod.

Projekt má za úkol výše uvedené problémy řešit pomocí vytvoření společných sjednocených nástrojů na regionální úrovni, přenosem dobře fungujících opatření v rámci sousedních krajů a zavedením výměny informací mezi veřejnou správou. Úkolem projektu je také přenos společných výstupů do edukačních aktivit za účelem aplikace do společnosti. Konečným cílem je zlepšení kvality ovzduší a tím i kvality života v regionu.

Partneři projektu

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (vedoucí partner / partner wiodący)
Moravskoslezský kraj
Województwo Śląskie
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA“